Kezdőlap
 
Átírás
     - Tulajdonjog átírás
     - Üzembentartó bejegyzés
 
Forgalomba helyezés
 
Forgalomból kivonás
 
Rendszám
     - Egyéni rendszám
     - Egyedi rendszám
     -"Z" rendszám
     - OT (Old Timer)
     - Lassú jármű
 
Műszaki vizsga
    - Egyedi forgalomba
       helyezés
     - Külföldről behozott...
     - Időszakos műszaki vizsga

Egyéb ügyintézés

Kapcsolat

Partnereink

Letöltések

RENDSZÁM ÜGYINTÉZÉS
 
  A rendszámtábla állandó
  és ideiglenes lehet.
  Az állandó rendszámtáblából
  az európai uniós
  csatlakozás óta már két
  típus létezik.
  Mindkettő
  betűk és számok kombinációiból 
  áll , viszont
- az egyik a H jelzést és a magyar nemzeti színeket
  (régi típusú rendszámtábla),
- a másik az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 sárga csillagot és H jelzést
   tartalmaz  (új típusú  rendszámtábla, a köznyelvben: uniós rendszámtábla).
 
  Az ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon
  kívül a nemzeti színeket és H jelzést tartalmazza .
 
Állandó rendszámtábla
 
 
  Az állandó rendszámtábla:
- sorozatban előállított (általános),
- sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,
- egyedileg előállított, vagy különleges lehet.
 
  A járműre sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni, ha egyéb
  körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított
  rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz .
 
A kiválasztott rendszámtáblák (Egyéni rendszám)
 
  Ha valaki igényli, kérheti a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott
  rendszámtáblák közül válasszon magának számot (pl. az XXI-331,
  ha ezt még nem adták ki), ezt nevezzük egyénileg kiválasztott
  rendszámtáblának.
 

  Kérhető az egyedileg előállított rendszámtábla,
  amely 4-5 betűből és 1-2 számból,
  együttesen 6 jelből áll (pl. Kicsi 1) . Olyan jelzés kerülhet a rendszámtáblára,
  amely közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik. Az egyedileg előállított
  rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható.

  Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtáblát engedéllyel más
  járműre is át lehet szerelni .
 
A különleges rendszámtábla

  A különleges rendszámtábla jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy
  üzemeltetőjét.
  A fontosabb típusok a következők:
- a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint
  nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet
  élvező tagjai és családtagjaik járművein DT betűjelű,
- az előző pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és
  kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik
  járművein CK betűjelű,
- a tartósan belföldön üzemeltetett - az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont
  járműre kiadott V betűjelű ideiglenes rendszámtábla, valamint a bevándorolt,
  menekült, a letelepedett jogállású, illetve EGT tartózkodási engedéllyel
  rendelkező természetes személy, vagy a magyar cégbíróság által
  nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
  gazdálkodó szervezet tulajdonát képező jármű kivételével - külföldi tulajdonú
  járműre C kezdő betűjelű,
- a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző
   járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga),
- a lassú járműre a szabványtól eltérő színű betűjelet tartalmazó,
- a muzeális jellegű járművekre OT betűjelű .

  A Magyar Honvédség járműveire a H, a rendőrség és a határőrség járműveire
  az R, az Országos Mentőszolgálat járműveire az M kezdőbetűjű , a Vám- és
  Pénzügyőrség, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire az RR
  betűjelű különleges rendszámtábla szerelhető fel .
 
Ideiglenes rendszámtábla

  Ideiglenes rendszámtáblát az önjáró munkagépre, és azon járművekre kell
  kiadni, melyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a
  forgalomból
  végleg kivonták, illetve amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése
  bármely okból átmenetileg nem lehetséges .
  Ezekre is külön betűjelek alkalmazása utal,
- az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre V betűjelű,
- kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre P betűjelű,
- belföldön vásárolt jármű kivitelére, indokolt esetben magyar tulajdonú,
  külföldön tartózkodó rendszám nélküli jármű hazaszállítására, illetve érvényes
  hatósági
  engedély nélkül Magyarországon tartózkodó jármű re-exportjára,
  Magyarországon
  még forgalomba nem helyezett gépjármű külföldre viteléhez és a Z és a CD
  betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz a harmincnapos érvényességi időn
  belüli vissza hozatalához (így különösen: kiállításra vitel), vagy
  Magyarországon elvesztett, illetve megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi
  rendszámtábla
  ideiglenes pótlására Z betűjelű,
  az eredetileg DT betűjelű olyan járműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét
  és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt
  beszolgáltatják és
  külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs, CD
  betűjelű,
- az önjáró munkagépre és kérelemre arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel,
  valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történő
  ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes
  pótlására E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki .

  A V, Z, E és M rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések
  A tartósan belföldön üzemeltetett, ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont
  járműre olyan V betűjelű rendszámot kell kiadni, amelynek érvényessége a
  vámhatóság által meghatározott visszaviteli határidőhöz igazodik.
  A V betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ahhoz tartozó forgalmi engedélyt,
  az érvényesség
  lejártát követően, vagy az át-rendszámozáskor (végleges külföldre történő
  kivitel, vagy magyarországi forgalomba helyezés) le kell adni .
 
A Z betűjelű rendszámtábla kiadásának feltételei:

- a jármű tulajdonjogának igazolása,
- a Magyarországon forgalomba helyezett jármű esetében a jármű forgalomból
  történő végleges kivonása kivitel miatt és ennek járműnyilvántartásba való
  bejegyzése .
- A Z rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti
  közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van .

  Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának feltétele, hogy az ügyfél
  igazolja:

- a jármű jogszerű birtoklását,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét és
- a jármű műszaki alkalmasságát .

  A P, az E és az M rendszámtáblával csak Magyarországon lehet közlekedni .
  Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának -
  közlekedési igazgatási hatóság által történő - engedélyezési feltételei:
- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban
  meghatározott regisztrációs igazolás (regisztrációs szám),
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés igazolása,
- az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az
  ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára,
  típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,
  az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton
  használni kívánt mezőgazdasági erőgép ( ek ) biztonságos és szabályos
  közlekedésre
  való alkalmasságáról .
 
  A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla

  Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a járműgyártónak, a
  járműjavítónak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan
  vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még
  forgalomba nem helyezett, vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, de javítás
  alatt álló jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban .
  A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használatának korlátjai:
  az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele
  munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem
  engedhető át a használata,
  a közúti forgalomban való részvételéről az okmányiroda által hitelesített indítási
  naplót kell vezetni ,
  a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos (ez alól az engedélyező
  közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat),
  az okmányiroda egyéb indokolt megszorításokat rendelhet el, így különösen
  útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő ,
  csak a Magyar Köztársaság területén lehet vele közlekedni ,
  csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki
  állapotban van.
 
 
Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla

  A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható - rendszámtábla
  ismételt legyártása az okmányiroda engedélyével történik, az igazgatási
  szolgáltatási díj
  ügyfél általi megfizetése után a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
  Választási Hivatal gondoskodik a megrendelésről. A rendszámtáblának a
  gyártótól történő megrendelése a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
  és Választási
  Hivatal, az ügyfélnek történő kiadása az okmányiroda hatáskörébe tartozik. A
  megrongálódott rendszámtáblát bevonják .
 
 
A rendszámtábla pótlásához, cseréjéhez szükséges okmányok:

- a jármű forgalmi engedélye,
- csere esetén a korábban kiadott rendszámtábla,
- az engedély kiadásához a jogszabályban meghatározott illeték megfizetését
  tanúsító igazolást,
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,
- a kitöltött kérelem adatlap,
- csere és pótlás esetén a rendszámtábla árának és a rendszám-érvényesítő címke
  díjának befizetéséről szóló postai feladóvevények .

  Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén
  mellékelni kell:

- aláírási címpéldányt,
- cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
- Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell a megbízásról szóló magán vagy
  közokiratot is .

  Abban az esetben, ha az elveszett rendszámtábla újragyártható
  (vagyis egy párból egy darab veszett el) azt az erre rendszeresített
  nyomtatványon kell engedélyezni .
  Az okmányiroda kérelemre az után gyártott rendszámtábla átadásáig, de
  legfeljebb 30 napos érvényességgel E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát
  adhat ki. Az után gyártott rendszámtábla átadásakor az ideiglenes
  rendszámtáblát az ügyféltől
  be kell vonni . Nem engedélyezhető az elveszett, ellopott rendszámtábla
  utángyártása, ha egy rendszámtábla másodízben, illetve ha a két rendszámtábla
  egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el.
  Elveszett
  rendszámtábla körözésére haladéktalanul intézkedni kell .
  A régi típusú elveszett, ellopott vagy megrongálódott rendszámtábla után
  gyártása esetén a régi típusú rendszámtábla gyártásáról intézkednek .
  Az új típusú rendszámtábla után gyártása kizárólag a regisztrációs matrica
  megléte esetén engedélyezhető. Ez esetben az ügyfél a rendszám után
  gyártására
  vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik az okmányirodánál a regisztrációs
  matrica meglétéről, illetőleg sértetlenségéről, valamint bemutatja a forgalmi
  engedélyét. Az ügyintéző a forgalmi engedélyen szereplő regisztrációs
  matrica vonalkódja, valamint az ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi az
  után gyártását.
  Fontos tudni, hogy engedélyezés hiányában csak rendszámcsere lehetséges.
  Az után gyártott, új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc
  napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni .
 
Érvényesítő címke

  Az érvényesítő címke a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a
  jármű műszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét - a CD, a P és a Z
  betűjelű ideiglenes rendszámtábla kivételével - valamennyi rendszámtáblán el
  kell helyezni .
  A hatóság által kezelt címkekészlet két azonos sorszámú részből áll:
- egy rendszámtábla érvényesítő címke,
- egy műszaki érvényességet igazoló jelző csík .
  A címkét a hátsó rendszámtáblára kell elhelyezni, ugyanakkor a forgalmi
  engedélybe a címke sorszámát be kell jegyezni, a jelzőcsíkot pedig be kell
  ragasztani .

Tilos a rendszámok cserélgetése

  Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszámtábla leszerelése, egyik járműről másikra
   történő átszerelése, vagy más jármű - akár talált - rendszámának a használata
  bűncselekmény, és a maximális büntetési tétele három évig terjedő
  szabadságvesztés (a tényállás megnevezése: egyedi azonosító jel
  meghamisításának bűntette) .